Kho Hình

0 độ 45 độ 90 độ

mũi 12

0 độ 45 độ 90 độ

mũi 11

0 độ 45 độ 90 độ

mũi 10

0 độ 45 độ 90 độ

mũi 9

0 độ 45 độ 90 độ

mũi 8

0 độ 45 độ 90 độ

mũi 7

0 độ 45 độ 90 độ

mũi 6

0 độ 45 độ 90 độ

mũi 5

0 độ 45 độ 90 độ

mũi 4

0 độ 45 độ 90 độ

mũi 3