Kho Hình

0 độ 45 độ 90 độ

ngực sửa lại 1

0 độ 45 độ 90 độ

ngực sửa lại 2

0 độ 45 độ 90 độ

ngực sửa lại 3

0 độ 45 độ 90 độ

ngực 7

0 độ 45 độ 90 độ

nâng ngực 6

0 độ 45 độ 90 độ

bụng 6

0 độ 45 độ 90 độ

bụng 5

0 độ 45 độ 90 độ

bụng 4

0 độ 45 độ 90 độ

bụng 2

0 độ 45 độ 90 độ

bụng 1